2017

Các giải thưởng danh giá mà RitaVõ đạt được trong năm 2017:

Kohler Annual Outstanding Distributor Award


Annual Best Project Growth Award


Best Iconic Project Award


Kohler Annual Excellent New Product Launch Award Asia Pacific


Kohler Annual Excellent Category Growth Award Asia Pacific